Followers

Search Here...

Showing posts with label ஸ்லோகம். Show all posts
Showing posts with label ஸ்லோகம். Show all posts

Wednesday 4 January 2023

மகாபாரதம் முதல் ஸ்லோகம். நாராயண தியான ஸ்லோகம்... அறிவோம் மகாபாரதம்

நாராயண தியான ஸ்லோகம்

श्रीवेद व्यासाय नमः।। 1

नारायणं नमस्कृत्य 

नरं चैव नरोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं व्यासं 

ततो जयम् उदीरयेत् ।। 2

नारायणं सुरगुरुं जगदेक-नाथं 

भक्त-प्रियं सकल-लोक-नमस्कृतं च।

त्रैगुण्य-वर्जितम् अजं विभुम् आद्यम् ईशं 

वन्दे भवघ्नम् अमर-असुर सिद्ध वन्द्यम्'।। 3

- மஹாபாரதம் (முதல் தியான ஸ்லோகம்) - வியாசர்

வேத வியாசரை வணங்குகிறேன் (1)

நாராயணனை நமஸ்கரிக்கிறேன். நரர்களில் உத்தமரான நரனையும் (அர்ஜுனனையும்) நமஸ்கரிக்கிறேன். நர-நாராயணனை நமஸ்கரிக்கிறேன். வாக்குக்கு தேவதையான சரஸ்வதியையும், வ்யாஸ பகவானையும் பல்லாண்டு பாடுகிறேன். (2)

தேவர்களுக்கு (சுரர்கள்) குருவும், உலகங்களுக்கு ஒரே நாதனும், பக்தர்களுக்கு ப்ரியமானவரும், அனைத்து உலகத்து மக்களும் நமஸ்கரிப்படுபவரும், முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிர்குணமாக இருப்பவரும், எப்பொழுதும் இருப்பவரும் ஜனனமில்லாதவரும், எங்கும் வ்யாபித்து இருப்பவரும், முதல்வரும், தலைவனும் (ஈசன்), தேவர்களாலும் அசுரர்களாலும் ஸித்தர்களாலும் வந்தனம் செய்யப்படுகின்ற நாராயணனை நான் வந்தனம் செய்கிறேன். (3)


सौति: उवाच। (உக்கிரஸரவஸ் என்ற ஸூத பௌராணிகர் சொல்கிறார்)

आद्यं पुरुषम् ईशानं 

पुरुहूतं पुरुष्टुतम्।

ऋतम् एकाक्षरं ब्रह्म 

व्यक्त-अव्यक्तं सनातनम्।।

- மஹாபாரதம் - வியாசர்

ஆதி புருஷரும், தலைவரும் (ஈசனும்), அனைவராலும் யாகத்தில் அழைக்கப்பட்டவரும், அனைவராலும் ஸ்துதிக்கப்பட்டவரும், சத்யமே வடிவானவரும், அழிவில்லாத ஒரே பரப்ரம்மமாக இருப்பவரும், உலகமாக (ஸ்தூலமாக) தெரிபவரும் சூக்ஷ்மமாக (ஆத்மாவாக) இருப்பவரும், எப்பொழுதும் இருப்பவரும் (சனாதனம்), 

असच्च सच्च एव च 

यद् विश्वं सदसतः-परम्

पर आवराणां स्रष्टारं 

पुराणं परम् अव्ययम्।।

- மஹாபாரதம் - வியாசர்

அஸத்யமாக இருப்பவரும் (இல்லை என்பவருக்கு தன்னை காட்டாமலும்), ஸத்யமாகவும் இருப்பவரும் (உண்டு என்பவருக்கு தன்னை காட்டுபவரும்), உலகமாக இருப்பவரும், உலகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவரும், மேலானவைகளையும் கீழானவைகளையும் படைத்தவரும், எப்பொழுதுமே புதிதாகவே இருப்பவரும், பரதத்துவமாக இருப்பவரும், மாறுதல் இல்லாதவரும், 

मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं 

वरेण्यम् अनघं शुचिम्।

नमस्कृत्य हृषीकेशं 

चराचर गुरुं हरिम्।।

- மஹாபாரதம் - வியாசர்

என்றும் மங்களமானவரும், மங்களத்தை தருபவரும், எங்கும் வ்யாபித்து இருப்பவரும், ப்ரார்த்திக்க தக்கவரும், பாபத்தை போக்குபவரும், பரிசுத்தமானவரும், 5 புலன்களை ஆள்பவரும், அசைகின்ற அசையாத உயிர்கள் அனைத்துக்கும் பிதாவாக இருக்கும் ஹரியை நான் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

Sunday 27 February 2022

பெண்களிடம் உள்ள தோஷங்கள் என்ன? தெரிந்து கொள்வோம்

பெண்களிடம் உள்ள தோஷங்கள் என்ன? 

"பரத ஸ்ரேஷ்டரே ! பெண்களின் ஸ்வபாவம் பற்றி அறிய விரும்புகிறேன்.

பெண்கள் தான் பாவங்களுக்கு வேர், அவர்களின் மனமும் சலனமுள்ளது சொல்லப்படுகின்றதே!"

என்று யுதிஷ்டிரர் கேட்டார்.

(स्त्रीणां स्भावम् इच्छामि श्रॊतुं भरतसत्तम | स्त्रियो हि मूलं दॊषाणां लघु चित्ताः पितामह || வியாசர் மஹாபாரதம்)


பீஷ்மர் பேசலானார்.

இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக நாரதரும், பஞ்சசூடை என்னும் தேவலோக அப்சரஸும் பேசிக்கொண்ட சம்பாஷணை பற்றி ஒரு புராண இதிகாசம் சொல்கிறது.


முற்காலத்தில், தேவரிஷியான நாரதர் லோகங்கள் எல்லாவற்றிலும் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கும் போது, ப்ரம்ம லோகத்தில் இருக்கும் பஞ்சசூடை என்னும் சிறந்த அப்சரஸை கண்டார்.


அங்கமெல்லாம அழகுடைய இவளை பார்த்த நாரதர்,

"அழகிய இடையுள்ளவளே! என் மனதில் ஒரு சந்தேகம் உள்ளது.

அதை பற்றி நீ விளக்க வேண்டும்" என்றார்.


நாரதரை பார்த்து, 

"நீங்கள் கேட்கும் விஷயம் எனக்கு தெரிந்தால், அதை பற்றி நான் சொல்ல தகுதியானவள் என்று நீங்கள் நினைத்தால், நிச்சயமாக சொல்கிறேன்" என்றாள்.


நாரதர், "சிறந்தவளே! உனக்கு தெரியாத விஷயத்தை பற்றி உன்னிடம் எவ்வகையிலும் கேட்க மாட்டேன். பெண்களிடம் உள்ள தோஷத்தை பற்றி உன்னிடம் கேட்க விரும்புகிறேன்" என்றார்.

அப்சரஸ், "ஓ தேவ ரிஷி! நான் பெண்ணாக இருந்து கொண்டே பெண்களை தூஷிக்க மாட்டேன். பெண்கள் எவர்கள் என்பதும், எப்படிப்பட்ட இயற்கை உள்ளவர்கள் என்பதும் உமக்கு தெரிந்தவை தானே. இவ்வகையான காரியத்தில் என்னை நீங்கள் ஏவ கூடாது" என்றாள்.


தேவரிஷி, 

"உண்மையை சொல். பொய் சொல்வதால் பாபம் உண்டாகும். உண்மையை சொல்வதில் தோஷமில்லையே" என்று கூறினர்.

(ताम् उवाच स देवर्षिः सत्यं वद सुमध्यमे |मृषावादे भवेद् दॊषः सत्ये दॊषॊ न विद्यते ||வியாசர் மஹாபாரதம்)


இப்படி சொன்னதும், சிரித்து கொண்ட அந்த அப்சரஸ்,

பெண்களிடம் உள்ள தோஷங்களை சொல்ல தொடங்கினாள்

"நாரதரே! நல்ல குலத்தில் பிறந்து, மிகுந்த அழகு உள்ளவளாக இருந்தாலும், சிறந்த கணவனே அமைந்தாலும், பெண்கள் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை மீற விரும்புகிறார்கள்.

இது ஸ்த்ரீகளுக்கு உள்ள தோஷம் (stain).

(कुलीना रूपवत्यश च नाथवत्यश च यॊषितः |  मर्यादासु न तिष्ठन्ति स दॊषः सत्रीषु नारद || வியாசர் மஹாபாரதம்)


ஸ்த்ரீகளை பார்ப்பதை காட்டிலும் பாபம் ஒன்று கிடையாது.

பாபத்துக்கு வேர் போல ஸ்த்ரீகளே இருக்கிறார்கள்.

அது உமக்கு தெரியுமே!

(न सत्रीभ्यः किंचिद् अन्यद वै पापीयस्तरम् अस्ति वै | सत्रियॊ हि मूलं दॊषाणां तथा तवम् अपि वेत्थ ह || வியாசர் மஹாபாரதம்)

ஒரு பெண்ணுக்கு, புகழும் செல்வமும், அழகும், அவள் சொல் பேச்சை கேட்கும் கணவனே அமைந்தாலும், சமயம் கிடைத்தால், அவர்களை விட்டு விட்டு விலகவும் துணிவார்கள்.

(समाज्ञातान ऋद्धिमतः प्रतिरूपान वशे स्थितान् | पतीन् अन्तरम् आसाद्य नालं नार्यः प्रतीक्षितुम || வியாசர் மஹாபாரதம்)


பிரபுவே! அடக்கத்தை விட்டுவிட்டு, பாவப் பழக்கங்கள், தீய நோக்கங்களைக் கொண்ட ஆண்களிடமும் தோழமையை (friendship) வளர்த்து கொள்கிறார்கள்.

பெண்களாகிய எங்களிடத்தில் இருக்கும் பெரிய அதர்மம் இது.

(असद् धर्मस तव अयं सत्रीणाम् अस्माकं भवति परभॊ | पापीयसॊ नरान् यद् वै लज्जां त्यक्त्वा भजामहे || வியாசர் மஹாபாரதம்)


எவன் தம்மை வேண்டி, அருகில் பழகி, சிறிது உபசாரம் செய்தாலும், அவனை பெண்கள் விரும்பி விடுகின்றனர்.

(स्त्रियं हि यः परार्थयते संनिकर्षं च गच्छति |  ईष: च कुरुते सेवां तम् एवेच्छन्ति यॊषितः || வியாசர் மஹாபாரதம்)


மற்றவர்களின் விருப்பு, வெறுப்பை நினைத்து, சுற்றி இருக்கும் ஜனங்கள் என்ன சொல்வார்களோ என்ற பயத்தினால் மட்டுமே ஸ்வபாவத்தில் கட்டுப்பாடை விரும்பாத பெண்கள், கணவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறார்கள்.

(अनर्थित्वान् मनुष्याणां भयात् परिजनस्य च | मर्यादायाम् अमर्यादाः सत्रियस तिष्ठन्ति भर्तृषु ||  வியாசர் மஹாபாரதம்)


தனக்கு வேண்டியதை எப்படியாவது சாதித்து கொள்ளும் திறன் கொண்டவர்கள். தனக்கு பிடித்து விட்டால், எந்த வயது ஆணையும் விரும்புவார்கள்.

(नासां कश्चिद् अगम्यॊ ऽसति नासां वयसि संस्थितिः| வியாசர் மஹாபாரதம்)


அழகில்லாதவனோ,  அழகுள்ளவனோ, ஆண் என்பதாலேயே பழக ஆசைப்படுவார்கள்.

(विरूपं रूपवन्तं वा पुमान् इत्य एव भुञ्जते | வியாசர் மஹாபாரதம்)


இப்படி பல ஆண்களிடம் பேசும் பெண்கள், பாபத்தை கண்டு பயந்தோ, இரக்கத்தினாலோ, பொருளுக்காகவோ, சுற்றத்தார் குழந்தைகள் பாசத்தாலோ, குலத்திற்காகவோ கணவர்களிடம் கட்டுப்படுவதில்லை.

(न भयान् नाप्य अनुक्रॊशान् नार्थहेतॊः कथं चन | न जाति कुल संबन्धात् स्त्रियस तिष्ठन्ति भर्तृषु || வியாசர் மஹாபாரதம்)


கட்டுப்பாடுள்ள நல்ல குலத்தில் பிறந்த பெண்களும், இளமை, அழகு, ஆபரணங்களோடும், ஆடைகளோடும் சுதந்திரமாக இருக்கும் மற்ற பெண்களை பார்த்து, தாங்களும் சுதந்திரமாக இருக்க ஆசைப்படுகின்றனர்.

(यौवने वर्तमानानां मृष्टाभरण वाससाम् | नारीणां सवैरवृत्तानां स्पृहयन्ति कुलस्त्रियः || வியாசர் மஹாபாரதம்)


தன்னை விரும்பும் கணவன் கிடைத்தும், கௌரவமாக நடத்தும் கணவன் கிடைத்தும், கூனன், குருடன், முட்டாள், குள்ளனுக்கு கூட பெண்கள் தங்களின் அனுகூலங்களை வழங்குவதைக் காணலாம்.

(याश च शश्वद् बहुमता रक्ष्यन्ते दयिताः स्त्रियः | अपि ताः संप्रसज्जन्ते कुब्जान्ध जड वामनैः || வியாசர் மஹாபாரதம்)


தேவரிஷி! மஹரிஷி! 

இவ்வுலகத்தில் திறமையே இல்லாத ஆண்களின் தோழமையை, அசிங்கமான ஆண்களின் தோழமையை கூட பெண்கள் விரும்புவதைக் காணலாம்

(पङ्गुष्व अपि च देवर्षे ये चान्ये कुत्सिता नराः | स्त्रीणाम् अगम्यॊ लॊके ऽसमिन् नास्ति कश्चिन महामुने || வியாசர் மஹாபாரதம்)


ப்ராம்மணரே! 

பெண்கள் தன்னிடம் பழக தகுதியற்ற ஆண் இவன் (வேறு ஜாதி, வேறு மதம், ரௌடி, கேடி, குடிகாரனாக இருந்தாலும்) என்று யாரையும் நினைப்பதில்லை.

(यदि पुंसां गतिर् ब्रह्म कथं चिन् नॊपपद्यते |अप्य अन्यॊन्यं परवर्तन्ते न हि तिष्ठन्ति भर्तृषु || வியாசர் மஹாபாரதம்)மற்ற ஆண்களிடம் பழக முடியாதபட்சத்தில், உறவினர்களின் பேச்சுக்கு பயந்து, தண்டனைக்கு பயந்து, பெண்கள் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளுக்குள் தங்களைத் தாங்களே வைத்திருக்கிறார்கள்.

(अलाभात पुरुषाणं हि भयात् परिजनस्य च | वधबन्धभयाच चापि स्वयं गुप्ता भवन्ति ताः || வியாசர் மஹாபாரதம்)


சஞ்சலமான மனம் உள்ளவர்கள் பெண்கள். புது உறவுகளை தேடுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள். 

அவர்களின் இயல்பு புரிந்துகொள்ள முடியாதது, அன்பினால் மட்டும் அவர்களை கீழ்ப்படிய வைக்க இயலாது.

(चल सवभावा दुःसेव्या दुर्ग्राह्या भावत: तथा | पराज्ञस्य पुरुषस्येह यथा वाचस तथा सत्रियः || வியாசர் மஹாபாரதம்)


அக்னி விறகுகளால் திருப்தி அடைவதில்லை.

கடல் எத்தனை நதிகளின் நீர் சேர்ந்தாலும் நிரம்புவதில்லை.

யமன் உலகில் உள்ள சர்வ உயிர்களை அழித்தாலும், திருப்தி கொள்வதில்லை.

பெண்களும் புருஷர்களால் நிரம்புவதில்லை.

(नाग्निस तृप्यति काष्टाहां नापगानां महॊदधिः | नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलॊचनाः || வியாசர் மஹாபாரதம்)

 

தேவரிஷி! இன்னொரு மர்மமும் பெண்களிடம் உள்ளது. அழகான மற்றும் வசீகரமான குணநலன்களைக் கொண்ட ஒரு ஆணை கண்டவுடன், பெண்களிடம் மாறாத ஆசையின் அறிகுறிகள் தோன்றும்.

(इदम् अन्यच च देवर्षे रहस्यं सर्वयॊषिताम् | दृष्ट्वैव पुरुषं हृद्यं यॊनिः परक्लिद्यते सत्रियः || வியாசர் மஹாபாரதம்)


மனைவி விரும்பியது அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்து, மனைவி விருப்பப்பட்ட விஷயங்களையே செய்து, நல்ல காலம், கெட்ட காலம் இரண்டிலும் பார்த்து பார்த்து காப்பாற்றும் கணவனை கூட, பெண்கள் போதிய மரியாதை கொடுப்பதில்லை.

(कामानाम अपि दातारं कर्तारं मानसान्त्वयॊः | रक्षितारं न मृष्यन्ति भर्तारं परमं सत्रियः || வியாசர் மஹாபாரதம்)


தனக்கு பிடித்த ஒரு ஆண் அருகில் இருந்தால், பெண்கள் எல்லையில்லாமல் கிடைக்கும் பிற சௌக்கியத்தையும், அலங்காரத்தையும், கூட தூக்கி எறிய துணிவார்கள்.

(न कामभॊगान् बहुलान् नालंकारार्थ संचयान् |  तथैव बहु मन्यन्ते यथा रत्याम अनुग्रहम् || வியாசர் மஹாபாரதம்)


குலநாசம் செய்யும் குணம், அலையும் மனம், உயிரை பறிக்கும் திறன், அடங்காத அக்னி போன்ற கோப பேச்சு, கூர்மையான வெட்டும் கத்தி போன்று உறவை வெட்டும் குணம், கொடுமையான விஷம், கருநாகம், தீ இவையெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்தவள் பெண்.

(अन्तकः शमनॊ मृत्युः पातालं वडवामुखम | कषुर धारा विषं सर्पॊ वह्निर इत्य एकतः सत्रियः || வியாசர் மஹாபாரதம்)


நாரதரே! 5 மஹா பூதங்களும், உலகங்களும், ஆண் பெண்களும் எதிலிருந்து ப்ரம்மாவினால் படைக்கப்பட்டனரோ! அந்த மூல காரணத்திலிருந்தே பெண்களின் குற்றங்களும் படைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன." என்றாள்.

(यत: च भूतानि महान्ति पञ्च; यत: च लॊका विहिता विधात्रा | यतः पुमांसः परमदाश च निर्मितस; तदैव दॊषाः परमदासु नारद || வியாசர் மஹாபாரதம்)

Friday 12 November 2021

இரவு தூங்கும் முன் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன சொல்ல வேண்டும்? பகவானை தரிசிக்க எப்படி தயாராக இருக்க வேண்டும்?

இரவு தினமும் படுத்து கொள்ளும் முன், கை கால் அலம்பி கொண்டு, துடைத்து கொண்டு, படுக்க வேண்டும்.

பகவத் தரிசனம் கனவில் ஏற்பட கூடும், அசுத்தமாக படுக்க கூடாது. 

வடக்கே தலை வைத்து படுக்க கூடாது.

தெய்வத்தின் (ஸ்வாமி அறை) பக்கம் கால் வைத்து படுக்க கூடாது.

ஏதாவது துணியாவது படுக்கையுமாக போட்டு தான் படுக்க வேண்டும். வெறும் தரையில் படுக்கக்கூடாது. உடல் ஆரோக்கியம் முக்கியம்.


அம்மாவாசை போன்ற பித்ரு தினங்களில், ஏகாதசி போன்ற விரத தினங்களில் மனைவியோடு படுக்க கூடாது. அன்று சவரம் செய்வதும் கூடாது.


படுப்பதற்கு முன் கீழே சொல்லியுள்ள பிரார்த்தனையை சொல்லி விட்டு படுக்க வேண்டும்.

அகஸ்திய: மாதவ: ச ஏவ

முசுகுந்தோ மஹாபல: 

கபில: முனி அஸ்திக:

பஞ்சைதே ஸுகசாயின:

அகஸ்தியர், மாதவ, முசுகுந்த, கபில, அஸ்திகர், ஆகிய ஐவரும் சுகமாக சயனிக்க அருள் புரியட்டும்

ஸச்சித்த-சாயீ புஜகேந்த்ர-சாயீ

நந்தாங்க-சாயீ கமலாங்க-சாயீ

அம்போதி-சாயீ வடபத்ர-சாயீ

ஸ்ரீரங்க-சாயீ ரமதாம் மனோமே

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் (ஸ்ரீரங்க அஷ்டகம்)

ஸாது ஜனங்களில் சித்தத்தில் சயனிப்பவன், நந்தகோபன் மடியில் சயனிப்பவன், மஹாலக்ஷ்மி மடியில் சயனிப்பவன், பாற்கடலில் சயனிப்பவன், ப்ரளய காலத்தில், ஆலிலையில் பால முகுந்தனாக சயனிப்பவன், ஸ்ரீரங்கத்தில் சயனிப்பவன் மேல் என் மனம் எப்போதும் ஒன்றியுள்ளது. 

கரார-விந்தேன பதார-விந்தம்

முகார-விந்தே வினிவேச-யந்தம்

வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே சயானம்

பாலம் முகுந்தம் மனஸா ஸ்மராமி

- கிருஷ்ண கர்ணாம்ருதம்

(தாமரை போன்ற கைகளால், தாமரை போன்ற தன் இடது பாதத்தை, தாமரை போன்ற தன் வாயில் வைத்து தன்னையே சுவைத்து கொண்டிருக்கும் ஆலிலை மேல் சயனித்திருக்கும் குழந்தை முகுந்தனை மனதினால் நினைக்கிறேன்) அனாயாஸேன மரணம்

வினா தைன்யேன ஜீவனம்

தேஹி மே க்ருபயா சம்போ

த்வயீ பக்திம் அசஞ்சலாம்

மரண பயம் இல்லாத கண் இமைப்பது போல சுலபமான  மரணம், வறுமை, கஷ்டம் இல்லாத வாழ்க்கை அமைய, உன்னுடைய கிருபையைக் கொடுத்து அருளவும் சம்போ மகாதேவா. உங்களிடம் நிலையான பக்தியையும் கொடுங்கள்.

வ்யத்யஸ்த-பாதம் அவதம்ஸித பர்ஹி-பர்ஹம்

ஸாசீ க்ருதானன நிவேசித வேணுரந்த்ரம்

தேஜ: பரம் பரம-காருணிகம் புரஸ்தாத்

ப்ராண: ப்ரயாண ஸமயே மம ஸன்னிதத்தாம்

- கிருஷ்ண கர்ணாம்ருதம் (லீலா-சுகர்)

மாற்றி வைத்த பாதங்கள் உடையவனும், மயில் தொகை சூடியவனும், சாய்ந்த முகத்தில் குறுக்காக வைக்கப்பெற்ற குழலின் துவாரங்களை உடையவனும், சிறந்த கருணை உடையவனும், பரஞ்ஜோதி வடிவானவனுமான கிருஷ்ணன், என்னுடைய பிராணன்  வெளி கிளம்பும் சமயத்தில், என் முன் காட்சி அளிக்கட்டும்.

அதராம்ருத சாரு வம்ச நாளா:

மகுடாலம்பி மயூர பிஞ்ச மாலா:

ஹரி நீல ஸிலா விபங்க நீலா:

ப்ரதிபா: ஸந்து மம அந்திம ப்ரயாணே

(கோபால விம்சதியில் ஸ்வாமி தேசிகன்)

நச்சியே கையினில் வேய்ங்குழலை ஏந்தியே, நளினவாய் தன்னில் வைத்து நயமுடன் ஓசைதனை எழுப்பிய வண்ணமே, இணையிலா உச்சியிற் கொண்டையும், மயிலினது இறகையும் அதில் சேர்த்தியே, அடியேற்கு வரப்போகும் மரண உற்சவத்தினில், நீ குழந்தை வடிவாய் எழிலுடன் காட்சியருள் கண்ணனே !


தேஹாவஸான ஸமயே தயயா ரகூணாம்

நாத: கராம்புஜ: விராஜத பீதி முத்ர:

ஆருஹ்ய புஷ்பகம் அலங்க்ருத வாமபாக: 

தேவ்யா விதேஹ ஸுதயா மம ஸந்நிதத்தாம்

(ராம ஸ்தவ கர்ண ரஸாயணம் - ராமபத்ர தீக்ஷிதர்) க்ருஷ்ண த்வதீய பதபங்கஜ பஞ்சராந்த

மத்யைவ மே விசது மானஸ ராஜஹம்ஸ:

ப்ராண ப்ரயாண ஸமயே கப வாத பித்தை:

கண்டா வரோதன விதௌ ஸ்மரணம் குதஸ்தே

(முகுந்தமாலை - குலசேகர ஆழ்வார்)

கிருஷ்ணா! இந்த சமயத்தில் என்னுடைய மனம் என்ற அன்னப் பறவைக்கு, தங்களுடைய தாமரைப் பாதத் தண்டுகளில் இப்போதே அடைக்கலம் கொடுங்கள். மரண வேளையின் பொழுது என்னுடைய தொண்டை கபம், வாதம், பித்தம்,  போன்றவைகளால் தடைபடும் போது தங்களை எப்படி என்னால் நினைக்க  முடியும்?


இவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்து கொண்ட பிறகு படுக்க வேண்டும்.

படுத்து இருக்கும் போது, பகவன் நாமத்தை ஸ்மரணம் செய்து (நினைத்து) கொண்டே தூங்க வேண்டும்.


இடையிடையே விழிப்பு வந்தால், தூக்கம் வரும்வரை  பகவன் நாமத்தை சொல்லி கொண்டே இருக்க வேண்டும்.


தூக்க கலக்கத்தில் புரண்டு படுத்தாலும் பகவன் நாமத்தை சொல்லும் அளவுக்கு நாக்கை மனசை பழக்கிட வேண்டும்.


இரவில் மலம் மூத்திரம் கழிக்க எழுந்தால், கை கால் அலம்பி, துடைத்து கொண்டு படுக்க வேண்டும்.


இரவில் அசுத்தமாக படுப்பவனிடம், பூத பிரேத பிசாசுகள் வரும். இதனால் கெட்ட கனவுகள் வரும்.

இரவு சுத்தமாக படுக்க வேண்டும். கனவில் பகவான் தரிசனம் தரக்கூடும்.

எனவே கை கால் அலம்பி சுத்தமாக படுத்து உறங்க வேண்டும்.


அதிகமான தூக்கம் கூடாது. 

இரவு 10 மணிக்குள் படுத்து கொண்டு, 4 மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும்.

இது உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை தரும்.


இவ்வாறு சாஸ்திரப்படி தினமும் வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள் இகத்திலும், பரத்திலும் சுகமாக இருப்பார்கள்.


குருநாதர் துணை

Tuesday 9 March 2021

இக்ஷ்வாகு பரம்பரை... ராமபிரானின் மூதாதையர்கள்.. ராம பரம்பரை தெரிந்து கொள்வோமே! - வால்மீகி ராமாயணம்

 'அப்பாவுக்கு கொடுத்த வாக்கை மீற முடியாது' என்று உறுதியாக இருந்தார் ராமபிரான்.

கைகேயீ மாதாவுக்கு பரிந்து கொண்டு, ராமபிரான், பரதனை பார்த்து பேசலானார், 


पुरा भ्रातः पिता नः 

स मातरम् ते समुद्वहन् |

मातामहे समाश्रौषीद्

राज्य शुल्कम् अनुत्तमम् ||

- वालमीकि रामायण


புரா ப்ராத: பிதா ந: 

ச மாதரம் தே சமுத்வஹன் |

மாதாமஹே சமாஸ்ரௌஷீத்

ராஜ்ய சுல்கம் அனுத்தமம் ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

பரதா! வெகு வருடங்களுக்கு முன், நம் தந்தை தசரத மஹாராஜன், உன்னுடைய தாயார் கைகேயீயை மணக்கும் போது, "வரதட்சிணையாக" அவருடைய மாமனாருக்கு தன் அரசாங்கத்தை கொடுப்பதாக சொல்லி இருந்தார்"

O, My brother! Long ago, when our father married your mother, he promised your maternal grandfather that he would confer his kingdom as an exceptional marriage-dowry"
'ஆண்கள் வரதட்சிணை கொடுக்கும் வழக்கம் பாரத தேசத்தில் இருந்தது' என்று தெரிகிறது. 

947ல் நுழைந்த இஸ்லாமியர்களாலும், 1498ல் நுழைந்த வாஸ்கோ-ட-காமா என்ற கிறிஸ்தவர்களாலும், பாரத மக்கள் சூறையாடப்பட்டனர். செல்வங்கள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது. பெண்கள் கற்பை காக்க பெரும் அபாயம் ஏற்பட்டது. 

ஆண்கள் வரதட்சிணை கேட்கும் நிலை வந்ததும், கணவன் இறந்தால் பெண் உடன்கட்டை ஏறுவதும், பிராம்மணர்கள் தங்கள் வேதத்தை விட்டதும், ஹிந்துக்கள் நம் கலாச்சாரத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் போனதற்கும், 1000 வருட அந்நிய ஆக்ரமிப்பினால் ஏற்பட்ட கலாசார சீரழிவே காரணம்.

देव असुरे च सम्ग्रामे

जनन्यै तव पार्थिवः |

सम्प्रहृष्टो ददौ राजा

वरम् आराधितः प्रभुः ||

- वालमीकि रामायण


தேவ அசுரே ச சம்க்ராமே

ஜனன்யே தவ பார்திவ: |

சம்ப்ரஹ்ருஷ்டோ ததொள ராஜா

வரம் ஆராதித: ப்ரபு: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

"அதற்கு பிறகு தேவாசுர போர் நடக்கும் சமயத்தில், தசரத மஹாராஜா உன் தாயாருக்கு இரண்டு வரங்களை, தக்க சமயத்தில் உதவி செய்ததற்கு நன்றியாகவும், ஆசையாகவும் கொடுத்தார்."

Thereafter, in a conflict between Gods and demons, your mother received the promise of two boons from the efficient lord of the earth, King Dasartha, as a token of his joy and gratitude.


ततः सा सम्प्रतिश्राव्य

तव माता यशस्विनी |

अयाचत नर श्रेष्ठम्

द्वौ वरौ वर वर्णिनी ||

तव राज्यम् नर व्याघ्र

मम प्रव्राजनम् तथा |

तच् च राजा तथा तस्यै

नियुक्तः प्रददौ वरौ ||

- वालमीकि रामायण


தத: ஸா சம்ப்ரதிஸ்ராவ்ய

தவ மாதா யஷஸ்வினி |

அயாசத் நர ஸ்ரேஷ்டம்

த்வௌ வரௌ வர வர்ணிநீ ||

தவ ராஜ்யம் நர வ்யாக்ர

மம ப்ரவ்ராஜனம் ததா |

தச் ச ராஜா ததா தஸ்யை

நியுக்த: ப்ரததொள வரௌ ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

"மஹா வீரனே! புகழ் கொண்ட உனது தாயார், அந்த இரண்டு வரங்களை தான் இப்பொழுது கேட்டு கொண்டு இருக்கிறாள். அதில் ஒன்று உனக்கு நகர ராஜ்யம், எனக்கு வனவாசம்".

O, Tiger among men! Your illustrious mother of beautiful complexion consequently demanded these two boons from that chief of men, for you the throne and for me the exile to the forest.


'கைகேயீ மாதா தனக்கு உரிய சொத்தை தான் கேட்டு இருக்கிறாள்' என்று பரதனை சமாதானம் செய்தார் ராமபிரான்.

'எப்படியாவது ராமபிரானை அயோத்திக்கு வரவழைக்க வேண்டும்' என்று நினைத்த ஜாபாலி 

"ராமா! தசரதரோ இறந்து விட்டார். யாருக்கும் யாரும் உறவு கிடையாது. தனியாக பிறக்கிறார்கள். தனியாக இறக்கிறார்கள். ஆட்சி உன் வருகைக்காக காத்து இருக்கிறது. தர்மமாவது சத்யமாவது… இகலோகமாவது! பரலோகமாவது! இறந்தவனுக்கு திதி அன்று, இங்கு உணவு கொடுத்தால், இறந்தவன் சாப்பிட போகிறானா? கைக்கு வரும் ஆட்சியை பிடித்து கொள்" என்று பேசினார். 


இந்த நாஸ்தீக பேச்சுக்கு பதில் கொடுத்த ராமபிரான், கடைசியாக ஜாபாலியை பார்த்து, 'எப்படி உங்களை போன்ற ஒருவரை, அயோத்தி அரச சபையில் என் தகப்பனார் அனுமதித்தார்?" என்று கேட்டார். 

ஜாபாலியின் பேச்சு ராமபிரானை கோபப்படுத்தியது.

வசிஷ்டர், 'ராமபிரானின் குல தர்மத்தை காட்டியாவது, வனம் செல்ல விடாமல் தடுக்கலாம்' என்று நினைத்தார்.


क्रुद्धम् आज्ञाय राम: तु

वसिष्ठः प्रत्युवाच ह।

जाबालिः अपि जानीते 

लोकस्य अस्य गत आगतिम्॥

- वालमीकि रामायण


க்ருத்தம் ஆஞாய ராம:து 

வசிஷ்ட ப்ரத்யுவாச ஹ |

ஜாபாலி: அபி ஜாநீதே

லோகஸ்ய அஸ்ய கத ஆகதிம் ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

ராமபிரானுக்கு ஏற்பட்ட கோபத்தை கவனித்த வசிஷ்டர், பேச தொடங்கினார்..  

"ராமா! ஆத்மாக்கள் இந்த உலகத்துக்கு எப்படி வருகிறது, போகிறது என்ற உண்மையை அறிந்தவர் தான் ஜாபாலி"

Recognizing that Rama has become angry, Vashishta spoke as follows: "Even Jabali is aware of the going and coming of this world."


निवर्तयितु कामः तु त्वाम् 

एतद् वाक्यम् अब्रवीत् |

इमाम् लोक समुत्पत्तिम् 

लोक नाथ निबोध मे ||

- वालमीकि रामायण


நிவர்தயிது காம: து த்வாம்

ஏதத் வாக்யம் அப்ரவீத் |

இமாம் லோக சமுத்பத்திம்

லோக நாத நிபோத மே ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

"எப்படியாவது உங்களை அயோத்திக்கு திருப்பி அழைத்து சென்று விட வேண்டும் என்ற ஆசையால் தான், ஜாபாலி இப்படியெல்லாம் பேசிவிட்டார். 

லோகத்திற்கு தலைவனே! நான் உமக்கு உம்முடைய வம்ச வரலாற்றை சொல்கிறேன்.."

"He spoke in this manner, on account of his desire that you should return. O, Lord of the people! Learn from me of the creation of the world!"


सर्वम् सलिलम् एव आसीत् 

पृथिवी यत्र निर्मिता |

ततः समभवद् ब्रह्मा 

स्वयम्भूर् दैवतैः सह ||

- वालमीकि रामायण


சர்வம் சலிலம் ஏவ ஆஸீத்

ப்ருத்வீ யத்ர நிர்மிதா |

தத: சமபவத் ப்ரஹ்மா

ஸ்வயம்பு: தைவதை: சஹ ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

முதலில் எங்கும் காரனோதகம் என்ற பிரளய ஜலமே எங்கும் இருந்தது. ஜலத்திலிருந்து இந்த உலகம் (மண்) உண்டானது. பிரம்ம தேவன் வெளிப்பட்டார்.

"All was water only in the beginning" from which element the earth was formed. After that, the self-existent Brahma with all the gods came into existence."


स वराहः ततो भूत्वा

प्रोज्जहार वसुंधराम् |

असृजच् च जगत् सर्वम्

सह पुत्रैः कृत आत्मभिः ||

- वालमीकि रामायण


ச வராஹ: ததோ பூத்வா

ப்ரோஜ்ஹார வசுந்தராம் |

அஸ்ருஜச் ச ஜகத் சர்வம்

சஹ புத்ரை: க்ருத ஆத்மபி: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

பிரளய ஜலத்தில் மூழ்கி இருந்த பூமியை வராஹ ரூபத்துடன் பகவான் வெளிக்கொணர்ந்தார். ப்ரம்ம தேவன் தன் மானஸ புத்ரர்களை கொண்டு, கோடிக்கணக்கான மோக்ஷமடையாத ஜீவன்களுக்காக உலகத்தில் பசு, பக்ஷி, மனிதன், ஈ, எறும்பு உட்பட பல வித உடல்களை ஸ்ருஷ்டி செய்தார். 

"Thereafter, that baghavan, assuming the form of boar, caused the earth to rise from water and with his sons of pure soul, created the entire world."
आकाश प्रभवो ब्रह्मा

शाश्वतो नित्य अव्ययः |

तस्मान् मरीचिः सम्जज्ने

मरीचेः कश्यपः सुतः ||

- वालमीकि रामायण


ஆகாச ப்ரபவோ ப்ரஹ்ம

சாஸ்வதோ நித்ய அவ்யய: |

தஸ்மான் மரீசி: சம்ஜஜ்னே

மரீசே: கஸ்யப: சுத: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

ப்ரம்ம தேவன் மரீசி என்ற ரிஷியை படைத்தார். 

மரீசியின் மானஸ புத்ரனாக கஷ்யபர் வெளிப்பட்டார்.

From Brahma was born Marichi. Marichi's son was kashyapa.


विवस्वान् कश्यपाज् जज्ने

मनुर् वैवस्तवः स्मृतः |

स तु प्रजापतिः पूर्वम्

इक्ष्वाकुः तु मनोः सुतः ||

- वालमीकि रामायण


விவஸ்வான் கஷ்யபாஜ் ஜஜ்னே

மனு: வைவஸ்தவ: ஸ்ம்ருத: |

ச து ப்ரஜாபதி: பூர்வம்

இக்ஷ்வாகு: து மனோ: சுத: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

கஷ்யபரின் மானஸ புத்ரனாக விவஸ்வான் (சூரிய தேவன்) வெளிப்பட்டார். விவஸ்வானின் மானஸ புத்ரனாக ஸ்வாயம்பு மனு வெளிப்பட்டார்.

From Kashyapa, Vivasvan(sun-god) was born. manu was the son of Vivasvan. Manu for his part, was formerly the lord of creation. Ikshvaku was Manu' s son.


यस्य इयम् प्रथमम् दत्ता

समृद्धा मनुना मही |

तम् इक्ष्वाकुम् अयोध्यायाम्

राजानम् विद्धि पूर्वकम् ||

- वालमीकि रामायण


யஸ்ய இயம் ப்ரத்மம் தத்தா

சம்ருத்தா மனுனா மஹீ |

தம் இக்ஷ்வாகும் அயோத்யாயாம்

ராஜானம் வித்தி பூர்வகம் ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

ஸ்வாயம்பு மனு இந்த பூலோகத்தை இக்ஷ்வாகுவுக்கு கொடுத்தார். அயோத்தி ஆண்ட முதல் அரசர் இவரே.

The entire fertile earth was given by Manu to Ikshvaku and know that Ikshvaku was thus the first king of Ayodhya!


इक्ष्वाकोः तु सुतः श्रीमान् 

कुक्षिर् एव इति विश्रुतः |

कुक्षेर् अथ आत्मजो

वीरो विकुक्षिर् उदपद्यत ||

- वालमीकि रामायण


இக்ஷ்வாகோ: து சுத: ஸ்ரீமான்

குக்ஷி: ஏவ இதி விஸ்ருத: |

குக்ஷேர் அத ஆத்மஜோ

வீரோ விகுக்ஷி: உதபத்யத ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

இக்ஷ்வாகுவின் மூத்த மகன் குக்ஷி.

குக்ஷியின் மூத்த மகன் விகுக்ஷி.

Ikshvaku's son was known as Kukshi, the illustrious king. Then, Kukshi's son was the valiant Vikukshi.


विकुक्षेः तु महा तेजा

बाणः पुत्रः प्रतापवान् |

बाणस्य तु महा बाहु:

अनरण्यो महा यशाः ||

- वालमीकि रामायण


விகுக்ஷே: து மஹா தேஜா

பான: புத்ர: ப்ரதாபவான் |

பானஸ்ய து மஹா பாஹு

அநரண்யோ மஹா யஷா: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

விகுக்ஷியின் மூத்த மகன் பானன்.

பானனின் மூத்த மகன் அநரண்யன்.

To Vikukshi was born the most splendid and powerful son, Bana. To Bana was born Anaranya the mighty armed and the most illustrious son.


नाना वृष्टिर् बभूव अस्मिन्

न दुर्भिक्षम् सताम् वरे |

अनरण्ये महा राजे

तस्करो वा अपि कश्चन ||

- वालमीकि रामायण


நாநா வ்ருஷ்டி: பபுவ அஸ்மின்

ந துர்பிக்ஷம் சதாம் வரே |

அநரண்யே மஹா ராஜே

தஸ்கரோ வா அபி கஸ்சன ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

அநரண்யன் ஆட்சி காலத்தில் மழைக்கு குறை இல்லாமல் இருந்தது. வறட்சி இல்லாமல் இருந்தது. திருடர்கள் இல்லாத காலமாக இருந்தது.

While this King Anaranya, the most excellent among beings was reigning, there was neither dearth of rain nor a drought. No one was a thief.


अनरण्यान् महा बाहुः

पृथू राजा बभूव ह |

तस्मात् पृथो: महा राजः

त्रिशन्कु: उदपद्यत ||

स सत्य वचनाद् वीरः

सशरीरो दिवम् गतः |

- वालमीकि रामायण


அநரண்யான் மஹா பாஹு:

ப்ருதூ ராஜா பபூவ ஹ |

தஸ்மாத் ப்ருதோ: மஹா ராஜ:

த்ரிசங்கு உதபத்யத ||

ச சத்ய வசநாத் வீர:

ஸ-சரீரோ திவம் கத: |

 - வால்மீகி ராமாயணம்

அநரண்யனின் மூத்த மகன் ப்ருது. 

ப்ருதுவுக்கு மூத்த மகனாக திரிசங்கு பிறந்தார்.

சத்யமே பேசும் திரிசங்கு தன் மனித சரீரத்தோடு சொர்க்க லோகம் சென்றார்.

Anaranya elder son is Prutu. Prutu son is Trisanku. Trisanku due to his truthness was able to reach swarg loka with his human body.


त्रिशन्को: अभवत् सूनुर्

धुन्धुमारो महा यशाः |

धुन्धुमारान् महा तेजा

युवन अश्वो व्यजायत ||

- वालमीकि रामायण


த்ரிசங்ஜோ: அபவத் சூனு:

துந்துமாரோ மஹா யஷா: |

துந்துமாரன் மஹா தேஜா

யுவனஸ்வோ வ்யஜாயத ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

திரிசங்குவுக்கு மூத்த மகனாக துந்துமாரன் பிறந்தார்.

துந்துமாரனுக்கு மூத்த மகனாக யுவனஸ்வன் பிறந்தார்.

To Trishanku was born a son, the highly illustrious Dundhumara. From Dundhumara was born the hero, Yuvanasva.


युवन अश्व सुतः श्रीमान्

मान्धाता समपद्यत |

मान्धातुः तु महा तेजाः

सुसंधि: उदपद्यत ||

- वालमीकि रामायण


யுவனஸ்வ சுத: ஸ்ரீமான்

மான்தாதா சமபத்யத |

மான்தாது: து மஹா தேஜா:

சுசந்தி: உதபத்யத ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

யுவனஸ்வனுக்கு மூத்த மகனாக மான்தாதா பிறந்தார்.

மான்தாதாவுக்கு மூத்த மகனாக சுசந்தி பிறந்தார்.

The illustrious Mandhata was born as a son to Yuvanasva. To Mandhata was born the hero, Susandhi.


सुसंधेर् अपि पुत्रौ द्वौ

ध्रुव संधिः प्रसेनजित् |

यशस्वी ध्रुव संधेः 

तु भरतो रिपु सूदनः ||

- वालमीकि रामायण


சுசந்தே அபி புத்ரௌ த்வௌ 

த்ருவசந்தி: ப்ரசேனஜித் |

யஷஸ்வீ த்ருவ சந்தே:

து பரதோ ரிபு சூதன: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

சுசந்திக்கு, 'த்ருவசந்தி பிறகு ப்ரசேனஜித்' என்ற இரண்டு மகன்கள் பிறந்தனர்.

த்ருவசந்திக்கு மூத்த மகனாக அழியா புகழ் பெற்ற பரதன் பிறந்தார்.

There were two sons Dhruvasandhi and prasenajit to Susandhi. From Dhruvasandhi was born the illustrious Bharata, the annihilator of enemies."


भरतात् तु महा बाहो:

असितो नाम जायत |

यस्य एते प्रतिराजान

उदपद्यन्त शत्रवः |

हैहयाः ताल जन्घाः च 

शूराः च शश बिन्दवः ||

- वालमीकि रामायण


பரதாத்: து மஹா பாஹோ

அசிதோ நாம ஜாயத |

யஸ்ய ஏதே ப்ரதிராஜான்

உதபத்யன்த சத்ரவ: |

ஹைஹயா: தாளஜன்கா: ச 

சூரா: ச ஸஸ பிந்தவ: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

மஹா வீரரான பரதருக்கு மூத்த மகனாக அசிதர் பிறந்தார்.

அசிதரின் சபையில் ராஜ மந்திரிகளாக இருந்த ஹைஹயன், தாளஜன்கன், ஸஸபிந்தவன் ஆகியோர் அரசனுக்கு எதிராக திரும்பினர்.

"From the mighty armed Bharata was born a son named Asita, for whom his royal adversaries, Haihayas, Talajanghas and the valiant Shashibindavas became the enemies.

तामः तु सर्वान् प्रतिव्यूह्य

युद्धे राजा प्रवासितः |

स च शैल वरे रम्ये

बभूव अभिरतो मुनिः ||

- वालमीकि रामायण


தாம: து சர்வான் ப்ரதி வ்யூஹ்ய

யுத்தே ராஜா ப்ரவாசித: |

ஸ ச சைல வரே ரம்யே

பபூவ அபிரதோ முனி: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

மற்ற அரசர்களோடு போர் செய்யும் போது, சமயத்தில் இவருடைய போர் படையே இவர் மீது திரும்ப, காட்டுக்குள் தப்பித்தார் அசிதர். 

அங்கேயே அசிதர் ராஜ ரிஷியாக மலைகளில் வசித்து வந்தார். 

Having drawn out his battle-array against all those kings in a combat, the king Asita was driven away. Asita then became a devoted sage taking asylum in an excellent and charming mountain.


द्वे च अस्य भार्ये गर्भिण्यौ

बभूवतुर् इति श्रुतिः |

एका गर्भविनाशाय

सपत्न्यै गरळं ददौ ||

- वालमीकि रामायण


த்வே ச அஸ்ய பார்யே கர்பின்யௌ

பபூ-வது: இதி ஸ்ருதி: |

ஏகா கர்ப விநாசாய

ச-பத்ன்யை கரலம் ததொள ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

அசிதருடைய 2 மனைவிகள் கர்ப்பமாக இருந்தனர். ஒருவள், பொறாமையினால் மூத்த மனைவியின் (காளிந்தீ) கர்ப்பத்தை கலைக்க விஷம் கொடுத்து விட்டாள்.

Asita's two wives became pregnant. It is a hearsay that one of his wives gave poison to the other co-wife in order to destroy her foetus.भार्गवः च्यवनो नाम

हिमवन्तम् उपाश्रितः |

तम् ऋषिम् समुपागम्य

कालिन्दी तु अभ्यवादयत् |

स ताम् अभ्यवदद् विप्रो

वर ईप्सुम् पुत्र जन्मनि ||

- वालमीकि रामायण


பார்கவ: ச்யவனோ நாம

ஹிமவந்தம் உபாஸ்ரித: |

தம் ரிஷிம் சமுபாகம்ய

காளிந்தீ து அப்யவாதயத் |

ச தாம் அப்யவதத் விப்ரோ

வர ஈப்சும் புத்ர ஜன்மனி ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

ப்ருகு வம்சத்தில் உதித்த ச்யவன ரிஷி, ஹிமாலயத்தில் இருந்து வந்தார்.

கற்பவதியான காளிந்தீ ச்யவன ரிஷியிடம் சரண் புகுந்தாள். குழந்தை நன்றாக பிறக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தாள்.

A sage called Chyavana, belonging to Bhrigu race was staying in a Himalayan mountain. Kalindi (Asita's wife) approached that sage and offered her salutation. That brahmna spoke the following words to her, who wanted to obtain a boon for the birth of a son.


पुत्रस्ते भविता देवि

महात्मा लोकविश्रुतः |

धार्मिकश्च सुशीलश्च

वंशकर्तारिसूदनः ||

- वालमीकि रामायण


புத்ர: தே பவிதா தேவி

மஹாத்மா லோக விஸ்ருத: |

தார்மிக: ச சுசீல: ச

வம்ச கர்தாரி சூதன: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

ச்யவன ரிஷி, கற்பவதியான காளிந்தீயை பார்த்து, "அரசியே! உலகம் புகழும் பிள்ளை மஹாத்மாவாக பிறப்பான். தர்மம் தெரிந்தவனாகவும், நன்நடத்தை உள்ளவனாகவும், உங்கள் வம்சத்தை வளர்ப்பவனாகவும், எதிரிகளை ஒழிப்பவனாகவும் ஒரு மகன் பிறப்பான்" என்று ஆசி கூறினார்.

Queen! A high-souled son, who will be world-famous, righteous, of a good conduct, a perpetuator of the race and an annihilator of enemies will be born to you.


कृत्वा प्रदक्षिणं हृष्टा

मुनिं तमनुमान्य च |

पद्मपत्र समानाक्षं

पद्मगर्भ समप्रभम् |

ततः सा गृहम् आगम्य

देवी पुत्रम् व्यजायत ||

- वालमीकि रामायण


க்ருத்வா ப்ரதக்ஷிணம் ஹ்ருஷ்டா

முனிம் தம் அனுமான்ய ச |

பத்ம பத்ர சமானாக்ஷம்

பத்ம கர்ப சமப்ரபம் |

தத: ஸா க்ருஹம் ஆகம்ய

தேவீ புத்ரம் வ்யஜாயத ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

பெருமகிழ்ச்சி அடைந்த அரசி, ச்யவன ரிஷியை வலம் வந்து நமஸ்கரித்து விட்டு, தன் இருப்பிடம் திரும்பினாள். அவளுக்கு தாமரை போன்ற கண்களுடைய, தாமரை இலையில் மலர்ந்த பிரம்மாவை போன்ற ப்ரகாசத்துடன் ஒரு மகன் பிறந்தான்.

The delighted Queen Kalindi circumambulated that sage, took permission from him to leave and thereafter on reaching home, had delivered a son, having eyes resembling lotus-leaves and having a radiance like that of Brahma the Lord of creation.


सपत्न्या तु गरः तस्यै

दत्तो गर्भ जिघांसया |

गरेण सह तेन एव

जातः स सगरो अभवत् ||

- वालमीकि रामायण


ஸ-பத்ன்யா து கர: தஸ்யை

தத்தோ கர்ப ஜிகாம்சயா |

கரேன சஹ தேன ஏவ

ஜாத: ஸ சகரோ அபவத் ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

கர்ப்பத்தை கலைக்க விஷம் (கர) கொடுத்து அசிதரின் மற்றொரு மனைவி கொல்ல பார்த்தும், இந்த பிள்ளை பிறந்தான். விஷம் குடித்தும், விஷத்தோடு பிறந்த பிள்ளை என்பதால், இவனுக்கு "சகரன்' என்று பெயர்.

Poison was given earlier by her co-wife with an intention to kill her foetus. Born with that poison itself, he became Sagara (a man with poison).


स राजा सगरो नाम यः

समुद्रम् अखानयत् |

इष्ट्वा पर्वणि वेगेन

त्रासयन्तम् इमाः प्रजाः ||

- वालमीकि रामायण


ச ராஜா சகரோ நாம ய:

சமுத்ரம் அகானயத் |

இஷ்ட்வா பர்வனி வேகேன

த்ராசயந்தம் இமா: ப்ரஜா: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

கடலை முழுக்க அகற்றி ஆராய்ச்சி செய்தவர், இந்த சகர சக்கரவர்த்தி. (குறிப்பு: எகிப்த் அருகே உள்ள சஹாரா என்ற கடற்பரப்பு இன்று பாலைவனமாக உள்ளது)

அவர் சக்தியை கண்டும், இவர் பௌர்ணமி அன்று செய்யும் யாகங்களை கண்டும் உலகமே ஆச்சர்யப்பட்டது. தேவர்கள் தங்கள் பதவி பறிபோய் விடுமோ என்று பயந்தனர்.

It was king SAgara who excavated the ocean and who, by his sacrifice, on the day of the full moon, by his energy, frightened the people here by the speed of his digging.


असमन्जः तु पुत्रो अभूत्

सगरस्य इति नः श्रुतम् |

जीवन्न् एव स पित्रा तु

निरस्तः पाप कर्म कृत् ||

- वालमीकि रामायण


அசமஞ்ச: து புத்ரோ அபூத்

சகரஸ்ய பாப கர்ம க்ருத் |

ஜீவன்ந ஏவ ஸ பித்ரா து

நிரஸ்த: பாப கர்ம க்ருத் ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

சகர சக்கரவர்த்திக்கு அசமஞ்சன் என்ற மகன் பிறந்தான். அவனுடைய அதர்மம் மீறிய செயல்களை கண்டு, சகர சக்கரவர்த்தி நாடு கடத்தினார். 

Asamanja was Sagara's son. There was a hearsay that on account of his wicked deeds, Asamanja was banished by his father even during his life time.


अंशुमान् इति पुत्रो अभूद्

असमन्जस्य वीर्यवान् |

दिलीपो अंशुमतः पुत्रो

दिलीपस्य भगीरथः ||

- वालमीकि रामायण


அம்சுமான் இதி புத்ரோ அபூத்

அசமஞ்ச: ய வீர்யாவான் |

திலீபோ அம்சுமத: புத்ரோ

திலீபஸ்ய பகீரத: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

அதன் பிறகு, அஸமஞ்சனின் மகன் மகா வீரனான 'அம்சுமான்' சகர சக்கரவர்த்திக்கு ஆட்சி செய்தார். 

(குறிப்புசகர சக்ரவர்த்திக்கு இரண்டு மனைவிகள். மூத்தவள் பெயர் 'கேஷினி' விதர்ப தேசத்து பெண். இளையவள் பெயர் சுமதி. அரிஷ்டநேமி என்று அழைக்கப்படும் காஷ்யபரின் மகள் இவள். கருடனின் சகோதரி. சகர மன்னன் தன் இரு மனைவிகளுடன் 100 வருடங்கள் இமாலய பர்வதத்தில் தவம் செய்தார். ப்ருகு ரிஷி காட்சி கொடுத்து, ஒருவளுக்கு ஒரே ஒரு புத்ரன் குலத்தை விருத்தி செய்ய பிறப்பான். மற்றொருவளுக்கு 60000 புத்ரர்கள் மகாபலத்துடன், புகழுடன், உற்சாகம் குறையாமல் பிறப்பார்கள் என்று வரம் கொடுத்தார். கேஷினி தனக்கு குலத்தை வளர செய்யும் ஒரு புத்ரன் வேண்டும் என்று கேட்டாள். அவளுக்கு "அசமஞ்சன்" என்ற புத்ரன் பிறந்தார். சுமதி 60,000 புத்ரர்களை பெற்றாள். மூத்தவன் அசமஞ்சன், தன் சகோதரர்களை கங்கையில் மூழ்கடித்து விளையாடினான். இதை தொடர்ந்து செய்ய, ஜனங்களை காக்க இவன் தகுதி அற்றவன் என்று இவனை நாடு கடத்தினார் சகர மன்னன். அசமஞ்சனின் பிள்ளை அம்ஷுமான் பொறுப்பாக இருந்தான். இவன் மூலம் குலம் விருத்தி ஆனது.

தான் சகல சுகங்களுடன் பிறந்ததற்கு காரணம், முந்தைய ஜென்மத்தில் ப்ராம்மணனாக பிறந்து கன்னிகா தானம் செய்த பலனே என்று அறிந்தார். ஒரு கன்னிகா தானம் செய்ததற்கே இத்தனை பலன் கிடைக்குமென்றால், இந்த பிறவியில் 60000 பெண் குழந்தைகளை கன்னிகா தானம் செய்து மேலும் புண்ணியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். சகர சக்கரவர்த்திக்கு ஏற்படும் புண்ணியத்தை தடுக்க, தேவேந்திரன், வரம் கேட்கும் போது "60000 புத்ரி" என்று வேண்டும் சொல்லும் போது, "60000 புத்ர' என்று கேட்டு விட்டார். 

மற்றொரு முறை, அஸ்வமேத யாகம் செய்த போது, யாக குதிரையை மறைத்து, கபில ரிஷி இருக்கும் ஆசிரமத்துக்கு அருகில் (While Horse Island is in Riverside county, CA) கட்டி விட்டு மறைந்து விட்டார் இந்திரன்.

60000 புத்திரர்களும், யாக குதிரை இருக்குமிடத்தை கண்டுபிடித்தனர். பல ஆயிரம் தூரம் கடந்து, கபிலர் ஆசிரமம் (california) வந்து, 'இவர் தான் திருடிவிட்டார்' என்று விஜாரிக்காமல் தாக்க நினைத்தனர். கபிலர் கண் திறந்து கோபமாக பார்க்க, அந்த பார்வையிலிருந்து வெளிப்பட்ட அக்னியால் 60000 மகன்களும் அங்கேயே (Ash Island is in Oregon) பொசுங்கி சாம்பலாகினர். 60000 பேரும் திதி கொடுப்போர் இல்லாமல், அபர காரியம் செய்யப்படாமல் இறந்ததால், பசி தாகத்துடன் ஆவியாக அலைந்து கொண்டிருந்தனர்)

அம்சுமானுக்கு திலீபன் பிறந்தார்.

திலீபனுக்கு பகீரதன் பிறந்தார்.

(குறிப்பு: தன் மூதாதையர்களான 60000 பேரும் புண்ணிய லோகங்கள் செல்லாமல் இருப்பதை அறிந்து கொண்டான் பகீரதன். ப்ரம்ம தேவனை பிரார்த்தனை செய்தார். த்ரிவிக்ரம அவதாரம் செய்த போது, ப்ரம்ம தேவன் தன் கமண்டல ஜலத்தால் பெருமாளின் திருவடிக்கு பாத பூஜை செய்த ஜலம், சத்ய லோகம் தாண்டி சொர்க்க லோகம் வரை வந்து தங்கி இருந்தாள். அந்த புண்ணியமான கங்கை ஜலத்தை பூமிக்கு கொண்டு வந்து அந்த சாமபலில் தெளித்தால், அனைவரும் புண்ணிய லோகங்களுக்கு செல்வார்கள் என்று ப்ரம்ம தேவன் தெரிவித்தார். பகீரதன் மீண்டும் கங்கையை நோக்கி தவம் செய்து, கங்கா தேவியை சொர்க்கத்தில் இருந்து பூமிக்கு கொண்டு வந்தார். கங்கையின் வேகத்தை தானே தாங்குவதாக சிவபெருமான் ஹிமாலயத்தில் கைலாயத்தில் இருந்து தாங்க சம்மதித்தார். கங்கை பூமிக்கு வந்தாள். 60000 பெரும் புண்ணிய லோகங்களுக்கு சென்றனர்)

"A valiant son called amshuman was born to Asamanja. Dilipa was Amshuman's son. Bhagiratha was Dilipa's son.

भगीरथात् ककुत्स्थः तु

काकुत्स्था येन तु स्मृताः |

ककुत्स्थस्य तु पुत्रो अभूद्

रघु: येन तु राघवः ||

- वालमीकि रामायण


பகீரதாத் ககுத்ஸ்த: து

காகுத்ஸ்தா ஏன து ஸ்ம்ருதா: |

ககுத்ஸ்தஸ்ய து புத்ரோ அபூத்

ரகு: ஏன து ராகவ: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

பகீரதனுக்கு ககுத்ஸ்தன் பிறந்தார்.

காகுஸ்தன் என்று உங்கள் வம்சத்தில் உள்ளவர்களை அழைக்கும் முறை இவரால் ஏற்பட்டது.

ககுத்ஸ்தனுக்கு ரகு பிறந்தார். ராகவா என்று உங்கள் வம்சத்தில் உள்ளவர்களை அழைக்கும் முறை இவரால் ஏற்பட்டது.

Of Bhagiratha was born kakutstha, from whom the Kakutsthas take their name. To Kakutsthas was born a son called Raghu, from whence spring Raghavas.


रघोः तु पुत्रः तेजस्वी

प्रवृद्धः पुरुषदकः |

कल्माषपादः सौदास

इत्य् एवम् प्रथितो भुवि ||

- वालमीकि रामायण


ரகோ: து புத்ர: தேஜஸ்வீ

ப்ரவ்ருத்த: புருஷதக: |

கல்மாஷபாத: சௌதாஸ

இத்யேவம் ப்ரதிதோ புவி ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

ரகுவுக்கு ப்ரவ்ருத்தன் பிறந்தார்.

இவர் புருஷதக என்றும், கல்மாஷபாதர் என்றும், சௌதாஸர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.

From Raghu was born a renowned son named Pravriddha, known in the world under the names Purushadaka, Kalmashapada and Soudasa.


कल्माषपाद पुत्रो अभूत्

शन्खणः तु इति विश्रुतः |

यः तु तद् वीर्यम् आसाद्य

सह सेनो व्यनीनशत् ||

- वालमीकि रामायण


கல்மாஷபாத புத்ரோ அபூத்

சங்கண: து இதி விஸ்ருத: |

ய: து தத் வீர்யம் ஆஸாத்ய

சஹ சேனோ வ்யநீனஸத் ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

கல்மாஷபாதனுக்கு சங்கணன் பிறந்தார். சங்கணன் போரில் வீர மரணம் எய்தார்.

Kalmashapada's son was renowned as Shankhana, who, even on attaining his father's valour, perished (in a battle) along with his army.


शन्खणस्य तु पुत्रो अभूत्

शूरः श्रीमान् सुदर्शनः |

सुदर्शनस्य अग्नि वर्ण

अग्नि वर्षस्य शीघ्रगः ||

- वालमीकि रामायण


சங்கநஸ்ய து புத்ரோ அபூத்

சூர: ஸ்ரீமான் சுதர்சன: |

சுதர்சனஸ்ய  அக்னிவர்ண

அக்னி வர்ஷஸ்ய சீக்ரக: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

சங்கணனுக்கு சுதர்சனன் பிறந்தார்.

சுதர்சனனுக்கு அக்னிவர்ணன் பிறந்தார்.

அக்னிவர்ணனுக்கு சீக்ரகன் பிறந்தார்.

The fortunate Sudarshana was the son of Shankhana. Sudarshana's son was Agnivarna; and of Agnivarna was born Sheeghraga.


शीघ्रगस्य मरुः पुत्रो

मरोः पुत्रः प्रशुश्रुकः |

प्रशुश्रुकस्य पुत्रो अभूद्

अम्बरीषो महा द्युतिः ||

- वालमीकि रामायण


சீக்ரகஸ்ய மரு: புத்ரோ

மரோ: புத்ர: ப்ரசுஸ்ருக: |

ப்ரசுஸ்ருகஸ்ய புத்ரோ அபூத்

அம்பரீஷோ மகா த்யுதி: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

சீக்ரகனுக்கு மரு மகனாக பிறந்தார். 

மருவுக்கு ப்ரசுஸ்ருகன் பிறந்தார்.

ப்ரசுஸ்ருகனுக்கு அம்பரீஷன் பிறந்தார்.

Shighraga son was Maru and Maru's son was Prashushruga from Prashushruga was born Ambarisha of that great radiance


अम्बरीषस्य पुत्रो अभून्

नहुषः सत्य विक्रमः |

नहुषस्य च नाभागः

पुत्रः परम धार्मिकः ||

* नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः |

- वालमीकि रामायण


அம்பரீஷஸ்ய புத்ரோ அபூன்

நஹுஷ: சத்ய விக்ரம: |

நஹுஷஸ்ய ச நாபாக:

புத்ர பரம தார்மிக: ||

* நஹுஷஸ்ய யயாதி: து 

  நாபாக: து யயாதிஜ: |

 - வால்மீகி ராமாயணம்

அம்பரீஷனுக்கு நஹுஷன் மகனாக பிறந்தார். 

நஹுஷனுக்கு நாபாகன் என்ற தர்மாத்மா பிறந்தார்.

* வசிஷ்டர் ஜனகரிடம் இக்ஷ்வாகு பரம்பரை சொல்லும் போது, கொஞ்சம் விரிவாக சொல்கிறார். 

நஹுஷனுக்கு யயாதி பிறந்தார். யயாதிக்கு நாபாகன் பிறந்தார்.

To Ambarisha was born a son named Nahusha who was full of valor. Nahusha's son was Naabhaga of outstanding virtue.

* At marriage vashishta narrates ikshvaku lineage. There he elaborates little more to janaka.

Nahusha's son was Yayati.Yayati's son was Naabhaga of outstanding virtue.


अजः च सुव्रतः चैव

नाभागस्य सुताउ उभौ |

अजस्य चैव धर्मात्मा

राजा दशरथः सुतः ||

- वालमीकि रामायण


அஜ: ச சுவ்ரத: சைவ

நாபாகஸ்ய சுதாஉ உபௌ |

அஜஸ்ய சைவ தர்மாத்மா

ராஜா தசரத: சுத: ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

நாபாகனுக்கு, அஜன் சுவ்ரதன் என்ற இரு மகன்கள் பிறந்தனர்.

அஜனுக்கு தசரத ராஜன் பிறந்தார்.

Aja and Suvrata were the two sons of Naabhaga and it was Aja who begot the virtuous King Dasartha.

तस्य ज्येष्ठो असि दायादो

राम इत्य् अभिविश्रुतः |

तद् गृहाण स्वकम् राज्यम्

अवेक्षस्व जगन् नृप ||

- वालमीकि रामायण


தஸ்ய ஜ்யேஷ்டோ அசி தாயாதோ

ராம இதி அபிவிஸ்ருத: |

தத் க்ருஹான ஸ்வகம் ராஜ்யம்

அவேக்ஷஸ்வ ஜகன் ந்ருப ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

ராமா! தசரதற்கு மூத்த பிள்ளையான நீ, வம்ச வழக்கப்படி ராஜ்யத்தை பெற்று கொள்ளலாம். ஆதலால், ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, மக்களை வழி நடத்துவாயாக !"

You are the eldest son of that Dasaratha, very well-known as Rama, the heir who can claim over the inheritance. O, King! Hence, take over your kingdom and look after your people there.

इक्ष्वाकूणाम् हि सर्वेषाम्

राजा भवति पूर्वजः |

पूर्वजेन अवरः पुत्रो

ज्येष्ठो राज्ये अभिषिच्यते ||

- वालमीकि रामायण


இக்ஷ்வாகூனாம் ஹி சர்வேஷாம்

ராஜா பவதி பூர்வஜ: |

பூர்வஜேன அவர: புத்ரோ

ஜ்யேஷ்டோ ராஜ்யே அபிஷிச்யதே ||

 - வால்மீகி ராமாயணம்

மூத்த பிள்ளையே அரசனாகும் வழக்கம் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூத்த மகன் இருக்கும் போது, இளையவன் அரசனாக முடியாது. மூத்த பிள்ளையே முடி சூட்டிக்கொள்ள வேண்டியவன்.

The eldest son only becomes the king in the entire Ikshvaku race. When the eldest son exists, the younger son will not become a king. The eldest son only is anointed to the crown.

स राघवाणाम्

कुल धर्मम् आत्मनः |

सनातनम् न अद्य

विहातुम् अर्हसि ||

प्रभूत रत्नाम् अनुशाधि मेदिनीम् |

प्रभूत राष्ट्राम् पितृवन् महा यशाः ||

- वालमीकि रामायण


ச ராகவானாம்

குல தர்மம் ஆத்மன: |

சனாதனம் ந அத்ய

விஹாதும் அர்ஹசி ||

ப்ரபூத ரத்னாம்

அனுசாதி மேதிநீம் |

ப்ரபூத ராஷ்ட்ராம்

பித்ருவன் மஹா யஷா ||

- வால்மீகி ராமாயணம்

குல தர்மம் அறிந்தவனே! ரகு குலத்தில் உள்ள வழக்கம் இது. இந்த வழக்கம் உன்னால் மீறப்பட கூடாது. இந்த பூமியை, பெரிய ராஜ்யத்தை உன் தந்தை ஆண்டு காத்தது போல, நீயும் காக்க வேண்டும்." என்று வசிஷ்டர் ராமபிரானை பார்த்து சொல்லி, ராஜ்யத்தை ஏற்க வைக்க முயற்சித்தார். 

"O, the celebrated one! This is the eternal tradition of your race, those born in Raghu dynasty and ought not to be violated by you. Rule over the earth, this vast kingdom abudant with precious metals, as did your father."

Thus Vashishta also tried to convince Shri Rama to come back and take up Throne in his kingdom based on ikshvagu tradition.


ஜெய் ஸ்ரீராம்

Jai Shri Ram