Followers

Search Here...

Showing posts with label age. Show all posts
Showing posts with label age. Show all posts

Thursday 29 December 2022

பரீக்ஷித் எத்தனை வருடங்கள் வாழ்நதார்? How long king parikshit lived?

How long king parikshit lived? ரீக்ஷித் எத்தனை வருடங்கள் வாழ்நதார்?

அஸ்வத்தாமா தூங்கிக்கொண்டிருந்த பாண்டவர்களின் பிள்ளைகளை மற்றும் திரௌபதியின் சகோதரன், சிகண்டி போன்றவர்களை கொன்று, கர்ப்பமாக இருக்கும் உத்திரையின் மீதும் அஸ்திரம் செலுத்தினான்.

அதை கிருஷ்ணர் தடுத்தார்.


இவனின் காரியங்களை பார்த்து ஸ்ரீகிருஷ்னர், "3000 வருடங்கள் உயிரோடு இருந்து, காட்டில் தனி ஆளாக அலைந்து கொண்டிருப்பாய்" என்று சபித்தார்.


அதே சமயம், தன்னால் காப்பாற்றப்பட்ட பிள்ளை, கர்ப்பத்தில் வளர்ந்து, பரீக்ஷித் என்ற பெயருடன் புகழ் பெறுவான் என்றார்.

மேலும்,

"சூரனான பரீக்ஷித் நீண்ட ஆயுளை அடைந்து சிறந்த விரதத்தை கடைபிடித்து கொண்டு, சரத்வானுடைய பிள்ளையான இந்த க்ருபரிடம் அனைத்து அஸ்திரங்களையும் கற்பான். தர்மாத்மாவான பரீக்ஷித், உத்தமான சாஸ்திரங்களை படித்து, க்ஷத்ரிய தர்மத்தில் இருந்து, 60 வருட காலங்கள் பூமியை ஆள போகிறான்." என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்னார்.

वयः प्राप्य परिक्षित्तुं देवव्रतमवाप्य च।

कृपाच्छारद्वताच्छूरः सर्वास्त्राण्युपपत्स्यते।।

विदित्वा परमास्त्राणि क्षत्रधर्मव्रते स्थितः।

षष्टिं वर्षामि धर्मात्मा वसुधां पालयिष्यति।।

इतश्चोर्ध्वं महाबाहुः कुरुराजो भविष्यति।          

परिक्षिन्नाम नृपतिर्मिषतस्ते सुदुर्मते।।

- மஹாபாரதம் (வியாசர்)

Saturday 30 April 2022

What is the Age of Abhimanyu when he died? How long Abhimanyu and Uttara lived together? - Let us understand Vyasa Mahabharata

Uttara was pregnant when Abhimanyu went to war. How many years they lived together?

Brahmam, the Supreme Creator (Narayana) created Brahma Deva.  From Brahma's right Chest, appeared Dharma Deva.  

Dharma Deva had 8 sons named as generally as Vasu.  

One Vasu named "Soma" whose father is Dharma Deva and Mother is Manasvini, had son named "Varchas"

When all the Asura took the form of humans and conquered the Human World (earth), Brahmam (Supreme Creator) decided to incarnate himself as Krishna. 

Hearing this news, all Deva started to incarnate themselves in Human Form.

At that time, Soma (one of Vasu) hesitated to let his son "Varchas" to born as Human. 

He told the other Devas as following:

नाहं दद्यां प्रियं पुत्रं मम प्राणैर्गरीयसम्।

समयः क्रियतामेष न शक्यम् अतिवर्तितुम्।।

सुरकार्यं हि नः कार्यमसुराणां क्षितौ वधः।

तत्र यास्यत्ययं वर्चा न च स्थास्यति वै चिरम्।।

ऐन्द्रिर्नरस्तु भविता यस्य नारायणः सखा।

सोर्जुनेत्यभिविख्यातः पाण्डोः पुत्रः प्रतापवान्।।

तस्यायं भविता पुत्रो बालो भुवि महारथः।

ततः षोडशवर्षाणि स्थास्यत्यमरसत्तमाः।।

अस्य षोडशवर्षस्य स सङ्ग्रामो भविष्यति।

यत्रांशा वः करिष्यन्ति कर्म वीरनिषूदनम्।।

नरनारायणाभ्यां तु स सङ्ग्रामो विनाकृतः।

चक्रव्यूहं समास्थाय योधयिष्यन्ति वःसुराः।।

विमुखाञ्छात्रवान्सर्वान्कारयिष्यति मे सुतः।

बालः प्रविश्य च व्यूहमभेद्यं विचरिष्यति।।

महारथानां वीराणां कदनं च करिष्यति।

सर्वेषामेव शत्रूणां चतुर्थांशं नयिष्यति।।

दिनार्धेन महाबाहुः प्रेतराजपुरं प्रति।

ततो महारथैर्वीरैः समेत्य बहुशो रणे।।

दिनक्षये महाबाहुर्मया भूयः समेष्यति।

एकं वंशकरं पुत्रं वीरं वै जनयिष्यति।

प्रनष्टं भारतं वंशं स भूयो धारयिष्यति।।

- adi parva (vyasa mahabharata)

"My son is dearer to me than all living beings. I will not give him away. You must accept the fate I am about to tell you. I agree that, It is our business to kill the demons incarnated on earth. My son 'Varchas' is going to be born for this. But he will not stay on earth for long. 

May he be born as the son of Nara, the consort of Narayana. While he is Young boy, a Great Warrior, O best of Gods! My child will be in the world for only 16 years. 

At that age, a great war between us and the Asuras will take place in the world. The Asuras will set up a cycle and fight. My child will roam inside without being able to break the cycle. He will turn his back on the enemies standing there and run away. There alone, my son will will send one-fourth of the asura army to their own city. Many great warrior will join together and fight with him. Finally, i will get him back again in the same evening to my place. He will give this dynasty a valiant son. That son will restore the lost dynasty of Bharata," he said to the other gods


After the end of war, gandhari along with her husband, vyasa, pandava, krishna visits the war zone.


Vyasa gives gandhari divine vision to see things despite she closed her eyes with silk cloth.


At that time, she sees uttara crying over Abimanyu who was killed by multiple warriors at same time.

Uttara cries...

एतावान् इह संवासॊ विहितस् ते मया सह |

षण् मासान् सप्तमे मासि त्वं वीर निधनं गतः ||

- vyasa Mahabharata (ஸ்திரீ பர்வா)

The union with me in this world had it seems only for 6 months, for in the 7th O hero! You have bereft of life.

இவ்வுலகில் என்னுடன் உமக்கு இந்த 6 மாத காலம் தான் வாழ்க்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது. 7வது மாதத்தில் நீர் வீரமரணத்தை அடைந்து விட்டீர்.

Uttara later gave birth a son named "Vishnu RAthan" alias "Parikshit".


Parikshit ruled the entire world with no enemies around, inherited from his grandfather "Yudhistra".


Saturday 5 December 2020

For Business/Spiritual/Defence Class people (excluding employee) - 'உபநயனம் எப்பொழுது செய்து கொள்ள வேண்டும்?' என்று ஆபஸ்தம்ப ரிஷி சொல்கிறார்... தெரிந்து கொள்வோமே..

ஆபஸ்தம்ப சூத்திரம் என்ன சொல்கிறது?

வஸந்தே ப்ராஹ்மனம் உபனயித க்ரிஷ்மே ராஜன்யம் 

சரதி வைஸ்யம்

கர்பாஸ்தமேசு ப்ராஹ்மனம் 

கர்பைகாதசேசு ராஜன்யம்

கர்ப த்வாதசேசு வைஸ்யம் 

   - ஆபஸ்தம்ப ரிஷியின் சூத்திரம்


'சூத்திர' என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ப்ராம்மணர்கள் (ப்ரம்மத்தை உபாசிப்பவர்கள்) வசந்த ருது (இளவேனில் காலம்)(spring) காலத்தில் (April to June) உபநயனம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.


க்ஷத்ரியர்கள் (காவலர்கள்) கிருஷ்ம ருது (முதுவேனில்காலம் வெயில் காலம் / summer) காலத்தில் (June to August) உபநயனம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.


வைஸ்யர்கள் (வியாபாரிகள்) சரத் ருது / குளிர்காலம் (autumn) காலத்தில் (October to December) உபநயனம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.


ப்ராம்மணர்கள் -> 8 வயதிலும்.

க்ஷத்ரியர்கள் -> 11 வயதிலும்.

வைஸ்யர்கள் -> 12 வயதிலும்

உபநயனம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.


சப்தமே ப்ரஹ்ம வர்சஸ காமம்

- ஆபஸ்த்மப சூத்ரம்

மிக முக்கியமாக, 

ஏழு வயதில், ப்ரம்மத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள ஆவலை வளர்க்க வேண்டும்.


On Upanayana :

Brāhmaṇa be initiated in spring, 

Kṣhatriya in summer, 

Vaiśya in autumn, 


Brāhmaṇa in the eighth year of age, 

Kṣhatriya in the eleventh year,

Vaiśya in the twelfth year.

Friday 13 April 2018

What is the current age of brahma ? Hindus Should know it right?

What is the current age of brahma ?

Param (paramaathma / Narayan) created brahma.
Brahma has crossed 50yrs. He is on his 1st day of his 51st year.Each day time of brahma, allows 14 manu kings to rule the worlds.

Each Manu king rules 71 chatur yuga.
(One chatur yuga extends to the period of 43 lakh 20 thousand years).
Hence, each Manu king rules 30 crore 67 lakh 20 thousand years.

After each manu completes his rule for 71 Chatur Yuga period, Lord Brahma immerse the Earth (bhu Loga) for a period 17 lakh 28 thousand years to regenerate before Next Manu takes over his rule from Previous Manu King

Since the Human Community got created by Manu, in English they say Human as "Man", in Tamil they say "Manidhan", and in Hindi they say "Manushya".  All Sounds same.
So much Similarity.

So Accepting the Humans are comes from Naked Idiot called Adam is foolish and shameful. 
Its shame to say our ancestor is Adam who is Naked and Idiot.

We are Proud Hindu and everyone in this world came from "Manu" who are extremely powerful to rule the entire world and create a great Human community.

On brahma's 1st day in his 51st year:
So far, out of 14 Manu king, 6 Manu king have already completed their rule.
Now, 7th Manu king is ruling his tenure. His name is : Vaivasvathan.

7th Manu king have already completed 27 out of 71 chatur yuga so far.
Currently, 7th Manu is ruling his 28th chatur yuga.

Chatur yuga includes sathya yuga, thredha yuga, dwaapara yuga, kali yuga.
Currently, 7th Manu has completed sathya, thredha, dwaapara yuga in his 28th chatur yuga.
Currently, he is ruling kali yuga in his 28th chatur yuga.

As per modern english calendar, kali yuga started by 3102 BC.
Around 3300 BC, paramathmaa (Narayan) himself did vibhava avatar as Lord Sri Krishna in Mathura.

Archeological research found that 3300 BC till 1700 BC held the best indus civilization around sindhu river.
If highest civil conduct is found just around sindhu river itself, imagine the wealth, power and hindu civilization thru'out india.

By 2018 AD, kali yuga so far completed 5119 years.
Considering kali yuga period of 4 lakh 32 thousand years, we still have 4 lakh 26 thousand 8 hundred and 81 years left in KaliYuga.
So,
if you felt kali yuga at its peak, answer is "It has just started". 😊

One year in this world, completes 1 day in swarga loga.  All Devas who were appointed by Lord Brahma resides in Swarga Loga and administers the Nature under the rule book of Veda, by making planets moved in specific direction, to stay in border for ocean, raining on correct seasons, etc.,

Above our earth, is bhuva loga (stars and sun).
Above bhuva loga is swarga Loga.
Hence it takes time to complete a day, when earth completes an year.
Devas in swarga loga ends their tenure after 100 years of their life time. They do have finite life.

Based on good deeds, any soul can reach makara loga, jana loga or thapo loga which are above swarga loga.
Based on bad deeds or mistakes, any soul in these earth (Bhu Loga), makara loga, jana loga or thapo loga, devas may come back and born in this lower world called earth (bhu Loga).
For devas, it is a shame to reborn in earth.

Above thapo loga, is sathya loga.
In sathya loga, lord brahma resides.

When all 14 Manu kings completes their ruling, brahma complete his day time.

Brahma goes to sleep during night, which is as long as the day time.

When Brahma goes to sleep, he destroys bhu (earth), bhuva, swarga loga.
Also he destroys all 7 loga below bhu loga.
But,
He don't destroy his own sathya loga, and also makara loga, jana loga or thapo loga.

During this time when Brahma Sleeps, Millions of soul (jeevaathma) which is yet to attain moksha (vaikundam) and lived materialistic life again and again after birth and rebirth, reaches paramaathmaa's heart to reside.

When we sleep, we don't know what we are doing in sleep?
With same state(condition),
the millions of soul, stays in paramaathmaa but with ignorance of their presence or paramaathma presence.

Once brahma wakes up,
he regenerates bhu (earth), bhuva, swarga loga and also regenerates all 7 loga below bhu loga.

Since millions of jeevaathma stays in paramaathma due to ignorance, this allows brahma to let them born again in this world either as plant, insect, bird, animal or Human etc.,

He won't leave, until a soul think about paramaathma (narayan) and devote his life to reach him thru bhakti (love to god).
Otherwise, rebirth continues ever.  Birth and Death keeps cycling till attaining moksha.

If we are reading this, it means, we have not attained moksha yet.
It also tell, how many birth so far we would have taken considering brahma himself has crossed 50yrs of his tenure. 😊

Brahma is also not ready to give up his task as it is his Duty given by Lord Narayana.

We are also giving best fight to achieve rebirth again and again than attaining moksha.
Interested to Read More? Click Here -> Why Country Name should be INDIA. TIME to Change Country Name to BHARAT.. Lets understand..